Jumat, 18 Oktober 2013

NILAI UTS MATEMATIKA KLS 7E SMPN 15 PURWOREJO

NILAI KETUNTASAN


YA TDK
NO NAMA SISWA
1 ALAN DEVITH PANGESTU ADHI PRASTOMO  85 v -
2 CANDRA PUTRA PAMUNGKAS 85 v -
3 CHOIRUNNISA AZIZ P 80 v -
4 DEDY ANANG SETYA PUTRA 75 v -
5 FADHILLAH INDAH NUR P 70 v -
6 FAJAR SHOLIKHAH 60 - v
7 GAIZKA REANU RADINKA P 85 v -
8 GUFRON HAWARI 95 v -
9 HANUNG SUBEKTI 75 v -
10 ILHAM JALU SAPUTRO 70 v -
11 JIHAD NOOR BINTANG 75 v -
12 KHUSNUL PUTRI W 85 v -
13 LAURA SEPTI NATASYA 80 v -
14 LISTYANA AYU MARITA 85 v -
15 MUHAMAD NUR WACHID 65 - v
16 NICHE ANWAR 85 v -
17 NINING NUR AINI 70 v -
18 NOVITA PURNAMASARI 75 v -
19 PAMBUDI RAHARJO 85 v -
20 PANJER BAYU KUNCORO 90 v -
21 PRIHANTORO JONI NUGROHO. 60 - v
22 RAHMANISA ANGRAENI 70 -
23 RENALDI LOIS ALVEA ARDO 85 v -
24 RISTA MIGUNANI 90 v -
25 RIZKY PUSPITASARI 70 v -
26 SEKAR PUTRI 'AISYIYAH 75 v -
27 SULISTYO RINI 70 v -
28 TRI SUSANTI WERDININGSIH 70 v -
29 TRISNAWATI 95 v -
30 VITA INDRIYANI 90 v -
31 WAHYU FAJAR MAULANA 80 v -
32 YAHYA IBRAHIM AL HABIB 85 v -


- - -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar